Kategoria: Polityka informacji

TYPOWA POSTAWA

Taka postawa jest dość typowa dla wielkich telewizyjnych stacji komercyjnych [Altheide, 1974], choć jej łagodną odmianą jest też w istocie paternalistyczny stosunek mediów publicznych do audytoriów, zwłaszcza wzorcowej pod tym względem BBC [Burns, 1977; Schlesinger, 1978].Wskazane wyżej różnice w podejściu

NADAWCA KOMERCYJNY

Nadawca może poznać swoich odbiorców tylko przez badania audytoryjne i tylko pod względem ogólnych cech spo­łeczno-demograficznych. Im liczniejsze zatem audytoria, tym łatwiej podlegają one depersonalizacji, stając się dla nadawcy agregatem abs­trakcyjnych danych, wskaźników, cyfr, wykresów etc. Jeśli zechce wytę­żyć swoją

ŹRÓDŁA

Nadawcy niekomer­cyjni mają najszersze pole działania, mogą bowiem traktować odbiorców ja­ko krytycznych partnerów inteligentnego dialogu, fanatyków jakiejś sprawy, niegroźnych dziwaków, krąg wtajemniczonych, bądź jako bezrozumną masę żądną podniety i wymagającą stałej kurateli. Bez względu jednak na to, co nadawca myśli

PRODUCENCI I DOSTAWCY

Poza tym w grę wchodzą także producenci i dostawcy gotowych przekazów różnego rodzaju, także dziennikarskich. W sumie, relacje ze źródłami tworzą dość gesty i zło­żony układ zależności. Każdą z tych relacji, a także cały ich układ, można rozpatrywać w trzech

MANIPULOWANIE MEDIAMI

Mimo pewnej podejrzliwości o chęć manipulowania mediami, wiele mediów wykorzystuje te źródła. Nie bez znaczenie jest i to, że są one dar­mowe, a więc stanowią swego rodzaju „informacyjne subsydium” wspoma­gające działanie nadawcy. Po drugie: Relacje ze źródłami zależą od pozycji

WIĘKSZA ATRAKCYJNOŚĆ

Dla zwiększenia atrakcyjności takich zdarzeń, mogą zapewnić w nich udział znaczących i znanych postaci, których samo pojawienie się podnosi rangę zdarzenia i zapewnia mu medialny rozgłos. Po trzecie: Należy też roz­patrywać kwestię „ram odniesienia” relacji między źródłem i nadawcą, stopnia

ZAŁOŻENIA WARIANTU

Wariant 1 zakłada całkowitą rozłączność i asymetryczność ram odnie­sienia (koła rozłączne), co sprawia, iż źródło i nadawca mogą przypisywać tym samym informacjom odmienną wagę i różne znaczenia. W rezultacie użycie w przekazie informacji pochodzącej z takiego źródła oznacza zawsze reinterpretację

ZOBRAZOWANIE SYTUACJI

Zazwyczaj dochodzi do tego wtedy, gdy to nadawca przyjmuje ramy odniesienia wpływowych źródeł, od których chce uzyskać ważne informacje zachować wierność przekazu (tak np. postępuje prasa popierająca rząd z wypowiedziami jego przedstawicieli); sytuacje odwrotne są rzadsze – gdy źródło przyjmuje ramy

MOŻLIWE PRZYĘCIE

Można przyjąć, że dla mediów publicznych najko­rzystniejszy jest wariant 1, gwarantujący im zachowanie całkowitej niezależ­ności i swobody działania, co jest warunkiem prawidłowego realizowania ich służby publicznej. Z kolei media komercyjne zwykle preferują wariant 2, tzn. te źródła, z którymi łączy

UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE

Najważniejszym czynnikiem kształtującym „od środka” warunki i spo­sób działania instytucji nadawczej jest oczywiście władza właściciela. Tytuł własności daje niemal nieograniczoną władzę w zakresie dysponowania tą instytucją, władzę obejmującą zarówno określanie celów i zasad prowadze­nia działalności nadawczej, jak też możliwość decydowania

PRAWO I INTEGRACJA WŁAŚCICIELI

Wszystko to gwarantuje właścicielom operatywne zarządzanie szybkie reagowanie na wymogi rynku. Mogą też dawać upust swoim prefe­rencjom estetycznym tudzież sympatiom politycznym – propagując bądź zwalczając pewne poglądy czy ugrupowania, oczywiście na tyle, na ile nie zagraża to ich interesom ekonomicznym (chyba

WYKAZANIE SIĘ

Ci zaś, aby wykazać się osiągnięciami, muszą mieć zagwa­rantowany duży margines swobody decyzyjnej, ograniczonej jedynie przez zasady profesjonalnego zarządzania i względy marketingowe. Wraz z dal­szym rozrostem struktur organizacyjnych ta sama logika przenika na niższe szczeble zarządzania (w rozwiniętych strukturach może