Category Archives: Polityka informacji

UWARUNKOWANIE ZEWNĘTRZNE

W obszarze relacji między państwem i mediami czynnikiem najmocniej warunkującym sytuację i możliwości działania instytucji nadawczej są środ­ki prawne, które obejmują: regulacje ogólne, dotyczące wszystkich pod­miotów gospodarczych i instytucji społecznych (np. kodeks handlowy, ko­deks pracy, kodeks cywilny, ustawa o przedsiębiorczości,

ŚRODKI PRAWNE

Środki prawne obejmują także procedury umożliwiające osobom fi­zycznym i prawnym sądowe dochodzenie swoich roszczeń wobec mediów, np. przez domaganie się, by sąd zakazał publikacji czy emisji treści narusza­jących ich dobra prywatne bądź też, aby wymusił na nadawcy zadośćuczy­nienie moralne lub

SILNI NADAWCY

W przypadku silnych nadawców środki te nie mają większego znaczenia, ale mogą decydować o być albo nie być nadawców słabszych, działających w skali lokalnej, a zwłaszcza o losie mediów nieko­mercyjnych działających na zasadzie instytucji non-profit. Choć zazwyczaj państwo dysponuje tymi

NORMALNA SPRAWA

Jest rzeczą najzupełniej normal­ną, że charakter i kompozycja oferty mediów komercyjnych, jak też cały sposób działania, są podporządkowane potrzebom reklamodawców – przeka­zy mają przyciągnąć tych odbiorców, którzy są dla nich publicznością do­celową, powinny też tworzyć dobre tło dla reklam [Altschull,

W GOSPODARCE RYNKOWEJ

W gospodarce rynkowej istotnym czynnikiem kształtującym warunki działania mediów są ich relacje z klientami, wśród których niewątpliwie najważniejsi są reklamodawcy i sponsorzy. Jest rzeczą najzupełniej normal­ną, że charakter i kompozycja oferty mediów komercyjnych, jak też cały sposób działania, są podporządkowane

NORMALNA SPRAWA

Natomiast rzeczą całkiem nienormalną, naruszającą prawne etyczne podstawy zaufania do mediów, jest ingerencja reklamodawców w treść przekazów informacyjnych. Na tego rodzaju ingerencje najbardziej odporne są media publiczne, mające stabilne gwarancje finansowe (wpływy z abonamentu); dość skutecznie bronią się przed tym także

SZCZEGÓLNE UWARUNKOWANIA

Wprawdzie one także zależą w jakimś stopniu od fundatorów, sponsorów czy donatorów, lecz w sytuacji nadmiernej presji z ich strony poszukują ra­czej innych źródeł finansowania, czy nawet czasowo zawieszają działalność, niż sprzeniewierzają się swojemu powołaniu.Szczególnego rodzaju uwarunkowania i zależności powstają

W OSTRZU KRYTYKI

Mimo ostrej krytyki i kampanii wzajemnych oskarżeń towarzyszących takiej „wal­ce o stołki” w mediach publicznych, politycy zwykle toczą ją z wielką de­terminacją, obnażając przy tym często swój cynizm i brak wstydu. W przy­padku mediów komercyjnych taka infiltracja polityczna jest zazwyczaj